المسابقة الدولية لإحياء التراث الإسلامي

الثلاثاء 15 يونيو 2010

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
PRIX D’ALGERIE DE RECITATION DU SAINT...

الثلاثاء 15 يونيو 2010

People’s Democratic Republic Of Algeria
Ministry of Religious Affairs and Endowments
ALGERIA AWARD FOR HOLY QURAN MEMORIZATION AND REVIVAL OF...